STEM Eğitimcileri Derneği, Türkiye’de ve Dünyada STEM, STEAM, STREAM, Yapay Zekâ, Metaverse, Astronomi ve Uzay Bilimleri, İklim Değişikliği ve Yeşil Enerji ile ilişkili konularda toplumsal farkındalık oluşturmak ve bu konularda projeler geliştirerek sosyal ve bilimsel çıktılar elde etmek amacıyla kurulmuştur.


A) AYDINLATMA BİLDİRİMİ
 
1. STEM Eğitimcileri Derneği ve Amacı Nedir? Dernek, etkili sonuçlara ulaşmak için farklı disiplinlerden faydalanan, gerektiğinde bu disiplinleri bir arada kullanan, bilimsel gelişmeler doğrultusunda kendini yenileyen ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlar.

STEM Eğitimcileri Derneği, STREAM (Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Reading Literacy (Literatür Okuryazarlığı), Engineering (Mühendislik), Art (Sanat) ve Mathematics (Matematik)), Yapay Zekâ, Metaverse, Astronomi ve Uzay Bilimleri, İklim Değişikliği ve Yeşil Enerji alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

2. STEM Eğitimciler Derneği Sistemi Nasıl İşlemektedir? Dernek, amacı doğrultusunda, çalışmalarında şeffaflık, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, kolaylaştırıcılık, eğitimde eşitlik, fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, bilgiye erişim hakkı ilkelerini gözetir. Dernek, teknoloji ve girişimcilik alanında çalışan yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör ile iş birlikleri geliştirerek toplumsal farkındalık oluştururken aynı zamanda proje geliştirmeyi ve girişimciliği destekler. STEM Eğitimcileri Derneği tüm bu faaliyetleri üyeler, yöneticiler, ücretli çalışanlar, danışmanlar, gönüllüler aracılığıyla yürütülebilir.
 

3. İlgili kişinin görev ve sorumlulukları, işbu bildirim ve formun eki olarak kendilerine sunulan dernek tüzüğünü (EK) incelediğini ve bilgi sahibi olduğunu beyan etmektedir. İlgili kişi, işbu aydınlatma bildirimini onaylaması ve üye olurken bir defaya mahsus  100,00 TL (Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde sisteme dahil olacağını bilmektedir. 

Dernek üyeleri üyelik sonrasında isteğe bağlı olarak STEM Eğitimcileri Derneği Üyelik Kartı temin edebilir. STEM Eğitimcileri Derneği üyelik kartı talep eden üyeler bir kereye mahsus 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) ücret ödemesi gerekmektedir. (Bu ücret 24 yaş altına %50 indirimlidir.)

Yukarıda belirtilen ücretler yıllık olarak yönetim kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şu şekildedir:

  • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 
  • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 
  • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek, 
  • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 
  • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Üyelerden herhangi biri yukarıda sayılan durumlardan en az birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeler, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Bu ayrılık nedeni ile derneğin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluktan şahsen sorumlu olduğunu, derneğin söz konusu aykırılık sebebi ile zarara uğraması durumunda zararının kendisine rücu edilebileceğini bilmektedir.

Dernekte üyelikten çıkan ve çıkarılanlar bütün haklarını kaybetmiş olurlar. Bu üyeler ayrılma tarihlerine kadar olan her türlü borçlarını ödemek zorundadırlar.

 İlgili kişi, işbu dernek faaliyetinin gizlilik esasına dayandığını; dernek işleyişi, konu ve dokümanlarının gizli olduğunu ve 3. Kişiler ile derneğin yazılı izni olmaksızın paylaşılamayacağını bilmektedir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiplerdir. Her üyenin dernek faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy kullanma hakkı vardır ve bizzat kendisi kullanır. İlgili kişinin belirtilen haklara sahip olduğunu bilmelidir.

İlgili kişi, dernekte görev aldığı süre boyunca fark edeceği veya tespit edeceği sorunları ivedilikle dernek ile paylaşması gerektiğini bilmektedir. 

İlgili kişi, sistem ve faaliyetin işleyişi esnasında dernek tüzüğü ve hukuki gerekçeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kaydedilecek ve aktarılabilecek veriler hakkında ayrıca bilgilendirme ve onay formu düzenleneceğini bilmektedir.
 
B) GÖNÜLLÜ ONAY VE TAAHHÜDÜ İlgili kişi, (A) bendi (3). Maddede yazılı aydınlatma bildirimi çerçevesinde, yazılı hususlara uygun davranacağını onaylamakta, beyan ve taahhüt etmektedir. İlgili kişi, işbu bildirim ve formun eki olarak kendisine sunulan dernek tüzüğünü incelediğini ve bilgi sahibi olduğunu beyan ve kabul etmektedir. 

İlgili kişi, işbu aydınlatma bildirimini tebliğ aldığını, bilgilendirildiğini kabul etmektedir.

İlgili Kişi, yukarıdaki paragraflarda belirtilen hususlara aykırı davranmaları durumunda, söz konusu durumun dernek faaliyeti ile alakalı olamadığını, bu ayrılık nedeni ile derneğin hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluktan şahsen sorumlu olacağını, derneğin söz konusu aykırılık sebebi ile zarara uğraması durumunda zararının kendisine rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

Dernek tarafından hazırlanan ve (2) sayfadan ibaret ‘AYDINLATMA BİLDİRİMİNİ’ okuduğumu, faaliyet hakkındaki işleyiş konusunda ‘GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ’ tamamen ve ayrılmaz şekilde kabul ve taahhüt ettiğimi beyan ederim.