İşbu Aydınlatma Metni, STEM Eğitimcileri Derneği tarafından; 

  1. STEM Eğitimcileri Derneği’nin www.stemegitimciler.org internet sitesi aracılığı ile ziyaretçilerin ne tür verilerini topladığını, toplanan verilerin nasıl kullanıldığını ve verilerin kimlerle paylaşılabileceğini, 
  2. Derneğin işlediği veriler üzerindeki ziyaretçi haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini, 
  3. Ziyaretçilerin iletişim konusundaki tercihlerini belirtmek ve aydınlatmak için hazırlanmıştır.
     
    Hangi Kişisel Veriler, Ne Amaçla İşlenir? 

Site ziyaretçilerine, Dernek amacı doğrultusunda daha iyi hizmet verebilmek ve iletişim sağlamak ve sitenin güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla ad, soyad, aile bireyleri bilgileri ve yakınlık derecesi, ziyaretçi ve aile bireyleri eğitim bilgi ve durumları, ziyaretçi ve aile bireyleri doğum tarihleri, adres, e-posta adresi, telefon numarası ve belirtildiği takdirde diğer iletişim bilgileri ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ziyaretçiyi ve aile bireylerini doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik, ziyaretçi tarafından bildirilen veriler işlenmektedir. Bu veriler haricinde, site ziyareti sırasında yapılan işlemlerle ilgili, konum bilgileri, giriş çıkış süreleri, log kayıtları, IP kayıtları, oluşturulan kullanıcı adı ve şifreler, site ve kullanıcı güvenliği, ziyaretçi hareketlerinin analizi amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel veriler, ziyaretçi açık rızasına istinaden, işbu “Aydınlatma Metninde” belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Dernek, ziyaretçiye ilişkin her türlü veriyi anonimleştirmek şartıyla saklamakta serbesttir. Verilerin, anonimleştirildiklerinde bir kişiyi belirleyici olma özelliği bulunmadığından, kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. Ziyaretçi anonim hale getirilmiş kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
 
Kişisel veriler hangi şartlarda, kimlerle paylaşılır? Kişisel veriler, dernek amacına uygun hizmeti sunmak amacıyla iş birliği yapılan üçüncü kişiler (gönüllüler, dernekler vs.) ve kanuni yükümlülüklerin gereği olarak resmi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir. Dernek, Site ziyaretine ilişkin kişisel verileri ve bilgileri, ziyaretçi güvenliği ve derneğin hukuki yükümlülükleri nedeniyle, yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilir. Bununla birlikte, kişisel veriler yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde kullanılamaz ve üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
 
“Kişisel Verilere İlişkin Haklar ve Bu Hakların Kullanım Şekli “kanuni olarak saklaması gereken kişisel verileri, ilgilinin açık rızasına gerek olmaksızın dernek saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte ziyaretçinin her zaman kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme hakları bulunmaktadır. Dernek tarafından ziyaretçi verilerinin işlendiği ve derneğ’in verileri veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, ziyaretçinin dernek yasal adresine ıslak imzalı talebi içerir dilekçe ile veya noter aracılığı ile veya 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” uyarınca güvenli elektronik imza ile imzalanmış talebini info@stemegitimciler.org e-posta adresine göndermesi ile ziyaretçinin; 

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme 

b) Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme 

c) Kişisel verilerinin işlenme amacına aykırı kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 

d) Yurtiçi ve yurtdışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme 

e) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme 

f) Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Kişisel verilerin saklanma süresi 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları gereğince yasal süreler geçtikten sonra kişisel veriler Dernek tarafından veya talep üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
 
Kişisel Verilerin Korunma Şekli Dernek, ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerin korunmasını sağlamaktadır. Dernek, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Dernek, kişisel verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Dernek, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, keyfiyeti derhal ilgililere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.
 
İletişim Tercihi Ziyaretçi, Dernek veya derneğin yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından, ses ve/veya görüntülü iletişim araçları, e-posta, telefon, SMS (kısa mesaj) ve her türlü benzer diğer iletişim kanalları ile iletişime geçilmesine onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI ONAYI tarafınız için hazırlanmış ve size sunulmuştur. Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve İmha Edilmesi ve Gizlilik Politikası Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı KVKK gereğince; yukarıda belirtilen kişisel bilgilerinizin, dernek tarafında, hangi amaçla kaydedileceği ve hangi şartlarda ne amaçla aktarılacağı konusu ve KVKK kapsamında haklarım konusunda bilgilendirildim. Yasal yükümlülük gereği işlenen, saklanan ve aktarılan kişisel bilgilerim dışında kalan, yukarıda sayılı kişisel veri ve bilgilerimin, KVKK 4. maddesinde sayılan ilkeler ve 8. ve 9. maddelerdeki şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, hukuki sebep ve amaçlarla işlenmesi ve aktarılabilmesi için açık rızam vardır ve konu ile ilgili yukarıda yazan tüm bilgileri onaylıyorum.